utf-8 Thu, 28 Jun 2012 01:18:46 GMT 中央研究院歷史語言研究所 - 最新消息(公告事項) 5 聲明啟事 http://www2.ihp.sinica.edu.tw/bulletinDetail.php?TM=1&M=1&C=1&bid=1082 Thu, 28 Jun 2012 01:18:46 GMT cnyes_stock-20120628091847145772110 <table border="0"> <tbody> <tr> <td align="center">聲明啟事</td> </tr> <tr> <td>最近外傳本所金文工作室之「殷周金文暨青銅器資料庫」將要關閉,此事純屬誤傳。本所了解該資料庫的重要性,我們會盡力維持運作並持續更新,供學界利用。因恐以訛傳訛,特此聲明。</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="right">中央研究院歷史語言研究所 謹誌</td> </tr> <tr> <td align="right">2017年11月17日</td> </tr> </tbody> </table> 史語所保有個人資料檔案公開項目彙整表 http://www2.ihp.sinica.edu.tw/bulletinDetail.php?TM=1&M=1&C=1&bid=671 Thu, 28 Jun 2012 01:18:46 GMT cnyes_stock-20120628091847145772110 <a href="file/2024hThsmqS.pdf" target="_blank">史語所保有個人資料檔案公開項目彙整表</a>。